هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان
سه شنبه 12 خرداد 1394   13:44:48
 
صفحه اصلي ارتباط باما
تمامي دانشگاها، موسسات و مراكز آموزش عالي استان مي بايست تا تاريخ 92/08/15فرم الف زير نظام مربوطه به همراه لوح فشره ي حاوي اطلاعات اشاره شده در انتهاي فرم الف را به دبير خانه نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان تحويل نمايند.
توجه:
  1. هر زير نظام مي بايست تنها فرم الف كه با فرمت word قرار داده شده است را تكميل نمايد. فرم هاي ب و ج تنها براي اطلاع از مواردي است كه در بازديد بررسي مي شود.
  2. فرم الف مي بايست تايپ شده و ممهور به مهر و با امضاي رئيس دانشگاه/مركز ارسال شود.
  3. در انتهاي فرم الف دستور العمل تهيه لوح فشرده قرار گرفته است كه مي بايست همراه با فرم الف تحويل داده شود. دستور العمل تهيه لوح فشرده را مي توانيد به صورت جداگانه از اينجا دريافت كنيد.
  4. همراه با فرم الف، قلم هاي مورد نياز نيز پيوست شده است.
دانشگاه دولتي فرم الف
فرم ب  
فرم ج  
دانشگاه آزاد اسلامي فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
دانشگاه پيام نور فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
موسسات غير انتفاعي فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
مراكز علمي كاربردي فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
فرم الف  
فرم ب  
فرم ج  
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

هيئت نظارت و ارزشيابي آموزش عالي استان - دانشگاه قم
Powered By Sigma ITID.